Praktyki Komunikacyjne PDF Books

Download Praktyki Komunikacyjne PDF books. Access full book title Praktyki Komunikacyjne by Jolanta Kędzior, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Praktyki Komunikacyjne full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Praktyki Komunikacyjne

Praktyki Komunikacyjne
Author: Jolanta Kędzior
Publisher: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki
ISBN: 8362618493
Size: 27.81 MB
Format: PDF, ePub
View: 257
Get Books

Nawiązując do postulatu Immanuela Kanta o powszechnej gościnności, zapraszam do lektury tekstów dotyczących praktyk komunikacyjnych w świecie realnym i wirtualnym oraz ich kontekstów i konsekwencji związanych ze zróżnicowaniem społecznym. Problematyka dyskursu Autorów opracowań zawartych w niniejszym zbiorze obejmuje trzy obszary tematyczne: 1. Dekompozycja, wielowymiarowość działań i zachowań komunikacyjnych, związanych z praktykami społecznymi występującymi w różnych obszarach edukacji, kultury, prawa itd. 2. Komunikacyjne implikacje zróżnicowania społecznego. Nowe technologie – nowe wymiary zróżnicowania społecznego i towarzyszących im praktyk komunikacyjnych. 3. Obecność zróżnicowania społecznego (uwzględnienie płci, wieku, statusu materialnego, systemu edukacyjnego; podziały terytorialne i lokalne; różnice miasto a wieś) oraz jego konsekwencje dla praktyk komunikacyjnych.
Praktyki komunikacyjne
Language: pl
Pages: 127
Authors: Jolanta Kędzior, Marlena Kaźmierska, Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Joanna Góźdź, Beata Maj, Lesław Koćwin, Andrey Lymar
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2020-02-18 - Publisher: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki
Nawiązując do postulatu Immanuela Kanta o powszechnej gościnności, zapraszam do lektury tekstów dotyczących praktyk komunikacyjnych w świecie realnym i wirtualnym oraz ich kontekstów i konsekwencji związanych ze zróżnicowaniem społecznym. Problematyka dyskursu Autorów opracowań zawartych w niniejszym zbiorze obejmuje trzy obszary tematyczne: 1. Dekompozycja, wielowymiarowość działań i zachowań komunikacyjnych, związanych z
Nowe media a praktyki komunikacyjne
Language: pl
Pages: 178
Authors: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Stanisław Jędrzejewski Joanna Bierówka
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2013 - Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp.z o.o.
Books about Nowe media a praktyki komunikacyjne
Pomiędzy cywilizacjami
Language: pl
Pages:
Authors: Piotr Tafiłowski
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2019 - Publisher:
Books about Pomiędzy cywilizacjami
Teoretyzowanie komunikacji
Language: pl
Pages: 209
Authors: Emanuel Kulczycki
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2012-03-15 - Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Celem tej książki jest próba wska­zania pod­sta­wo­wych wa­runków nie­zbęd­nych do wy­pra­co­wania fi­lo­zo­ficz­nego gruntu dla re­fleksji nad pro­cesem ko­mu­ni­kacji oraz roz­ważań nad sta­tusem dys­cy­pli­narnym od­no­śnej re­fleksji. Re­ali­zacja tego przed­się­wzięcia wy­maga już na wstępie po­sta­wienia ja­snej i wy­raźnej tezy gło­szącej, iż re­fleksja nad pro­cesem ko­mu­ni­kacji do­piero wtedy może osią­gnąć status au­to­no­micznej dys­cy­pliny
Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji
Language: pl
Pages: 480
Authors: KATARZYNA KALINOWSKA
Categories: Social Science
Type: BOOK - Published: 2018 - Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Książka stanowi eksploracyjne studium emocji miłosnych w praktykach flirtów i podrywów. Zawarte w niej analizy są rezultatem wieloletnich badań terenowych prowadzonych w sanatoriach, w środowisku kuracjuszy oraz podczas imprez klubowych, w gronie młodych ludzi bawiących się w klubach. Efektem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie zjawisk afektywnych w bezpośrednich interakcjach damsko-męskich o
Language: pl
Pages: 576
Authors: NICOLE DOŁOWY-RYBIŃSKA
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2017 - Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Książka przedstawia portret młodych ludzi angażujących się na rzecz mniejszości językowych Europy: Kaszubów (w Polsce), Górnołużyczan (w Niemczech), Bretończyków (we Francji) i Walijczyków. Odgrywają oni rolę przewodników po swoich kulturach, wskazują na problemy, trudności i wyzwania, z jakimi się spotykają w codziennym życiu i działaniu. Ich słowa ukazują sytuację socjolingwistyczną
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku
Language: pl
Pages: 689
Authors: Maryla Hopfinger
Categories: Communication
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
Books about Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku
Heurystyka filozoficzna
Language: pl
Pages: 304
Authors: Jan Hartman
Categories: Heuristic
Type: BOOK - Published: 2011 - Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Heurystyka filozoficzna jest pracą koncepcyjną, prezentującą szkic programu uprawiania filozofii za pośrednictwem refleksji metafilozoficznej, zmierzającej do bardzo wszechstronnego i systematycznego rozeznania zarówno w wielorakich możliwościach argumentacyjnych związanych z danym zagadnieniem, przeszkodach i pułapkach natury pojęciowej lub językowej, jak też w pozateoretycznych uwarunkowaniach mających wpływ na kształt dyskursu. Wszystkie czynniki, czy
Kultura, Komunikacja, literatura
Language: pl
Pages: 203
Authors: Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger
Categories: Civilization
Type: BOOK - Published: 1976 - Publisher:
Books about Kultura, Komunikacja, literatura
Kultura wizualna a edukacja
Language: pl
Pages: 254
Authors: Natalia Pater-Ejgierd
Categories: Textbooks
Type: BOOK - Published: 2010-01 - Publisher: Natalia Pater
Opublikowana wersja pracy doktorskiej pt.: "Kultura obrazowania i edukacja. Współczesne znaczenie alfabetyzacji wizualnej, na przykładzie studium podręczników do języka angielskiego".